Novosti i zanimljivosti

underline-wave.png

Natječaj za radno mjesto
voditelj Turističko informativnog centra (TIC-a)

underline-wave.png

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama članak 5. (NN 13/2022.)  i  Statuta Turističke zajedniceOpćine Vinodolske općine, direktorica Turističke zajednice Općine Vinodolske općine raspisuje

 

​​​​​​NATJEČAJ

Za  radno mjesto: Voditelj Turističko informativnog centra (TIC-a)

 

Broj izvršitelja: 1 Izvršitelj (m/ž),  na određeno vrijeme od  6 mjeseci

Izvršitelj treba ispunjavati sljedeće uvjete:

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u turizmu,

3. znanje jednog stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

Poslovi Voditelja/ice obuhvaćaju vođenje i organiziranje stručnih i administrativnih poslova na:

prikupljanju, obradi i davanju informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Turističke zajednice Općine Vinodolske općine,
 
prikupljanju informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Turističke zajednice Općine Vinodolske općine,
 
informiranju turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,
 
promociji turističkog proizvoda s područja Turističke zajednice Općine Vinodolske općine,
 
davanju ostalih potrebnih turističkih informacija,
 
organiziranju kulturno umjetničkih, zabavnih i sportskih priredbi i drugih manifestacijaod važnosti za cijelu Općinu Vinodolsku općinu,
 
čuvanju i pravilnoj turističkoj valorizaciji prirodnih ljepota, povijsnih spomenika, kulturnih vrijednosti, folklora i dr,
 
osmišljavanju novih izletničkih tura,
 
poticanju akcija usmjerenih na poboljšanje javne turističke infrastrukture OpćineVinodolske općine,
 
vođenju i organiziranju stručnih i administrativnih poslova te druge poslove sukladno Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Općine Vinodolske općine.
 

Pored navedenih poslova Voditelj/ica, prema nalogu Poslodavca, obavlja i druge stručne i administrativne poslove iz djelokruga rada Turističke zajednice Općine Vinodolske općinekoji su sukladni naravi i vrsti posla radnog mjesta Voditelja/ice. 

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.

Uz pisanu prijavu kandidati/kinje dužni su priložiti:

životopis – vlastoručno potpisan;
 
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);
 
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi);
 
dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat/kinja ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u turizmu (presliku potvrde, odnosno elektroničkog zapisa o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na traženim poslovima, ugovor o radu i sl.);
 
dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/ certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika;
 
dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – Natječaj za radno mjesto Voditelj Turističko informativnog centra (TIC-a)” na adresu: Turistička zajednica Općine Vinodolske općine, Bribir 1, Bribir preporučenom poštom u roku od 8 dana od objave. Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Vinodolske općine: www.tz-vinodol.hr.  

Natječaj traje osam dana od 3. listopada 2022. do 11. listopada 2022.

Kandidati/kinje prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju samo u potrebnom obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Kandidati/kinje dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv direktoriceTurističke zajednice Općine Vinodolske općine dostaviti na uvid izvornike.

Urednom/potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju, o čemu će odabrani kandidati/kinje biti pravovremeno obavješteni.

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.  

Direktorica:

Alenka Spoja                           

                                                           

Podijeli objavu:

Skip to content